Algemene voorwaarden


Inhoud

 1. Algemene leverings- en dienstenvoorwaarden Adatum Telecom & ICT B.V

Artikel 1 Definities

Meerwerk:
niet in de Opdracht begrepen werkzaamheden die leiden tot kosten die de Vergoeding te boven gaan.

Onderhoud:
afzonderlijk overeen te komen werkzaamheden gericht op het aanpassen, herstellen en - of verbeteren van de Prestatie.

Opdracht:
de Overeenkomst waarbij Adatum Telecom & ICT zich tegenover Opdrachtgever, anders dan op grond van een arbeidsOvereenkomst, tegen een Vergoeding verbindt om voor deze werkzaamheden te verrichten. Levering van producten en/of het verrrichten van support-, onderhoud- en adviesdiensten.

Overeenkomst:
de schriftelijke afspraken tussen Adatum Telecom & ICT BV en Opdrachtgever waarvan de voorwaarden onderdeel uitmaken.

Opdrachtgever:
iedereen die Adatum Telecom & ICT BV een Opdracht geeft en daarvoor een Overeenkomst sluit met Adatum Telecom & ICT BV.

Prestatie:
het door Adatum Telecom & ICT BV te leveren product, de door deze uit te voeren Opdracht of het door deze te verstrekken gebruiksrecht.

Vergoeding:
de voor de Prestatie tussen Adatum Telecom & ICT BV en Opdrachtgever overeengekomen te betalen prijs, waaronder declaraties bij inhuren van diensten.

Voorwaarden:
deze leverings- en dienstenvoorwaarden, met de optie de aanvullende licentiebepalingen GPL, onverkort van toepassing te verklaren middels Overeenkomst of, bij ontbreken daarvan, de offerte.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, voorstellen, werkzaamheden en Opdrachten in ruime zin des woord, evenals op de aldus tot stand gekomen Overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door Adatum Telecom & ICT BV ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Van deze Voorwaarden kan slechts bij uit uitdrukkelijke Overeenkomst worden afgeweken. Wijzigingen in deze Voorwaarden of eventuele aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze Voorwaarden zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Indien een Opdrachtgever een in lid 1 bedoelde Overeenkomst met Adatum Telecom & ICT BV sluit, eigen algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de Voorwaarden van Adatum Telecom & ICT BV, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soort gelijke preventiebepaling bevatten
 4. De bepalingen van deze Voorwaarden zijn ook ten volle van toepassing op elkaars offerte, Opdracht of Opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten Overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De aanbieding wordt gedaan onder voorbehoud van correctie van kennelijke reken-of schrijffouten en hebben de geldigheid van 30 dagen na dagondertekening, tenzij in de offerte daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Adatum Telecom & ICT BV een Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt of wanneer de Opdrachtgever deze schriftelijk bevestigt.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Adatum Telecom & ICT BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Adatum Telecom & ICT BV anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Adatum Telecom & ICT BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven Vergoeding.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 Levertijd producten

 1. De (af-) levertijd gaat in op het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Opdrachtgever de voor de uitvoering daarvan benodigde zaken, stukken en informatie heeft verstrekt.
 2. De levertijd is gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdig levering van de voor de uitvoering van Opdracht nodige zaken. De levertijd wordt door Adatum Telecom & ICT BV zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zo stipt mogelijk nagestreefd, maar is uit uitdrukkelijk niet bindend. Bij overschrijding van de levertijd zal Adatum Telecom & ICT BV in overleg treden met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal geen schadevergoeding van Adatum Telecom & ICT BV kunnen vorderen bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd.
 3. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de levertermijn tot een periode van tien werkdagen de met Adatum Telecom & ICT BV gesloten Overeenkomst niet ontbinden en kan afname van de zaken en betaling van overeengekomen Vergoeding niet weigeren, tenzij sprake is van grote opzet van Adatum Telecom & ICT BV.
 4. Het risico van beschadiging of verlies van producten die het voorwerp van of onderdeel van de Prestatie uitmaken gaat bij aflevering over op Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever accepteert de Prestatie bij aflevering en na uitvoering van de diensten, tenzij in Overeenkomst afspraken zijn gemaakt over de wijze van accepteren van de Prestatie.

Artikel 5 Uitvoering, Opdracht en inschakeling van derden

 1. Adatum Telecom & ICT BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Adatum Telecom & ICT BV is gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen gezag en voor eigen rekening een risico van de Opdrachtgever alle maatregelen te treffen, welke zij in het belang van de Opdrachtgever noodzakelijk acht in zich daarvoor lenende gevallen.
 3. Adatum Telecom & ICT BV heeft het recht de uitvoering van een Opdracht geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door derden en/of door werknemers van derden. Hetzelfde geldt ten aanzien van met de Opdracht samenhangende werkzaamheden.
 4. De uit de inschakeling van derden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is jegens deze derden rechtstreeks aansprakelijk voor bedoelde kosten een honorarium.
 5. De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijk toestemming van Adatum Telecom & ICT BV rechten en verplichtingen, welke voortvloeit uit Overeenkomst, aan derden overdragen.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich om de bescheiden, gegevens, inlichtingen en overige goederen, die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig te verstrekken. Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt of niet tijdig medewerking heeft verleend is de Opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk. De Opdrachtgever is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. Adatum Telecom & ICT BV heeft in bovengenoemde situatie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke Vergoedingen en tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Adatum Telecom & ICT BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door Adatum Telecom & ICT BV of door Adatum Telecom & ICT BV ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Adatum Telecom & ICT BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. Partijen verklaren zich bereid gedurende de looptijd van de te sluiten Overeenkomst zomede binnen twee jaar daarna, elkaars medewerkers, die nauw betrokken zijn of waren bij het verrichten van diensten van Adatum Telecom & ICT en Opdrachtgever niet in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, zonder overleg met de andere partij alsmede schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging en/of annulering van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Adatum Telecom & ICT BV zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Adatum Telecom & ICT BV de Opdrachtgever hierover schriftelijk tevoren inlichten. Wijzigingen worden opgenomen in bijlage nadat deze door beide partijen zijn geparafeerd en gaat deel uitmaken van de oorspronkelijke Overeenkomst. Ingeval van levering van support en Onderhouddiensten is Opdrachtgever gerechtigd 7 werkdagen na ontvangst van de specificatie, het verzoek tot wijziging alsnog in te te trekken of te wijzigen. In dat geval komen de door Adatum Telecom & ICT gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien een vast honorarium of Vergoeding is overeengekomen zal Adatum Telecom & ICT BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. In geval een wijzigingsvoorstel een verhoging of verlaging van de kostprijs en overige verschuldigd bedragen tot gevolg heeft zal Adatum Telecom & ICT de Opdrachtgever in kennis stellen.
 5. In afwijking van lid 3 zal Adatum Telecom & ICT BV geen Meerwerk in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Adatum Telecom & ICT BV kunnen worden toegerekend.
 6. Adatum Telecom & ICT BV behoudt zich het recht voor om voor of tijdens een Opdracht deze te weigeren c.q. te staken, om redenen gelegen in de persoon van Opdrachtgever, in geval van de situatie zoals boven vermeld, in geval van wanprestatie van Opdrachtgever, in geval van overmacht en in alle andere gevallen die voor Adatum Telecom & ICT BV een wettige reden vormen of zouden kunnen vormen. Reeds verrichte werkzaamheden zullen dan tegen kostprijs worden berekend.
 7. Wanneer voorafgaande aan annulering van een Opdracht door Adatum Telecom & ICT BV kosten zijn gemaakt ten behoeve van deze Opdracht, worden deze kosten extra aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, boven de annuleringskosten. Ingeval van levering van producten is Opdrachtgever, voor installatie, 15% van de overeengekomen Vergoeding aan Adatum Telecom & ICT verschuldigd.

Artikel 7 Garantie(s)

 1. Adatum Telecom & ICT BV garandeert dat hij alleen personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen  dan wel benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de wijze waarop Adatum Telecom & ICT BV zich heeft gepresenteerd en de aard van de te leveren Prestatie. Adatum Telecom & ICT BV garandeert tevens dat het personeel voldoet aan de eisen die dienaangaande aan een vergelijkbare dienstverlener als redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verondersteld.
 2. De garantie in lid 1 geldt niet indien en voorzover Adatum Telecom & ICT BV vermoedt dat een gebrek is ontstaan als gevolg van, zonder zijn toestemming, door Opdrachtgever of er een door deze ingeschakelde derde in de Prestatie aangebrachte wijzigingen of anderszins. Opdrachtgever dient in dat geval aan te tonen dat hier geen sprake van is. De garantie geldt evenmin indien het gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever.

Artikel 8 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst tussen Adatum Telecom & ICT BV en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In geval van een interim-management Opdracht eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de met de Opdrachtgever overeengekomen contractperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist. Verlenging van de contractperiode dient, tenminste een maand voor het einde van de contractperiode, schriftelijk te geschieden. De verlenging van de Overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken. Voor de Onderhouddiensten
 3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Adatum Telecom & ICT BV daarom schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 9 Declaraties en Vergoedingen

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste Vergoeding overeenkomen.
 2. Onder declarabele kosten verstaat Adatum Telecom & ICT BV o.a. het ten behoeven van de Opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten, de kosten samenhangend met het controleren van door de Opdrachtgever aangeleverde materialen, de kosten van productie en vermenigvuldiging van alle middelen die voor een Opdracht noodzakelijk zijn, de kosten van porti, telecommunicatie, registratie, bewaking, door zending, informatiedragers e.d. De reisuren en de te hanteren kilometervergoeding worden, indien noodzakelijk, opgenomen in de te sluiten Overeenkomst. De overige reis-en verblijfkosten worden op declaratiebasis tegen het genoemde tarief in rekening gebracht. In Overeenkomst overeengekomen tarieven en vergoedingen zijn leidend.
 3. Indien voor diensten geen vaste Vergoeding wordt overeengekomen, wordt de Vergoeding vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. . De Vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Adatum Telecom & ICT BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. De Vergoeding is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. De kostenramingen worden door Adatum Telecom & ICT BV steeds naar het beste vermogen opgesteld, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor de geraamde kosten niet tot stand kan worden gebracht.
 5. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien in het geval, bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5, Adatum Telecom & ICT BV belast is met de leiding en/of coördinatie van werkzaamheden van een of meer derden, komt Adatum Telecom & ICT BV een Vergoeding toe dat gebaseerd is op het daarvoor geldende uurtarief en aan de daaraan bestede tijd. Ook heeft Adatum Telecom & ICT BV het recht om eventuele wijzigingen in de kosten van derden door te berekenen.
 7. Indien Adatum Telecom & ICT BV met de Opdrachtgever een vaste Vergoeding overeenkomt, is Adatum Telecom & ICT BV niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, met terugwerkende kracht tot het moment van actueel worden van deze wijziging.
 8. Voorts is Adatum Telecom & ICT BV gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
 9. Bovendien mag Adatum Telecom & ICT BV de Vergoeding van diensten verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Adatum Telecom & ICT BV, dat in redelijkheid niet van Adatum Telecom & ICT BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Adatum Telecom & ICT BV zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de Vergoeding of tarief in kennis stellen. Adatum Telecom & ICT BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 10. Voor bijzondere prestaties, ongewone dan wel bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan Adatum Telecom & ICT BV steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen Vergoeding in rekening te brengen.
 11. Werkzaamheden of andere diensten die buiten de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen door Adatum Telecom & ICT uitsluitend worden verricht na datum van Opdrachtgever vooraf een schriftelijke Opdrachten hebben ontvangen dan ook Opdracht gebaseerd zal zijn op een door Adatum Telecom & ICT uitgebrachte offerte, tenzij de aard van de dienstverlening zich daartegen verzet ter voorkoming van continuering van de gevraagde dienstverlening. Deze werkzaamheden zijn naar aard en inhoud te kwalificeren als support en Onderhouddiensten bij ICT gerelateerde ingekochte producten en of diensten.
 12. Meerwerk zoals hiervoor bedoeld zal in dat geval door Adatum Telecom & ICT na voltooiing van meerwerkzaamheden worden gefactureerd. De in de omvang van de verrichte Meerwerk werkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk wordt vermeld en uitdrukkelijk worden gespecificeerd.
 13. De door Opdrachtgever geïnitieerd overleg tussen Adatum Telecom & ICT BV en andere leveranciers van Opdrachtgever omdat op enig moment blijkt dat de Prestatie niet goed functioneert in samenhang met (andere) bij Opdrachtgever in gebruik zijnde producten en/of programmatuur, gericht op het achterhalen van de oorzaak van het onvoldoende in samenhang functioneren en zo mogelijk vinden van een oplossing daarvoor wordt gekwalificeerd als meerwerk, tenzij het onvoldoende functioneren aantoonbaar toe te rekenen is aan Adatum Telecom & ICT BV. In het laatste geval wordt enkel de redelijke kosten van het overleg aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 14. Alle bepalingen in de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Meerwerk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Betaling

 1. Alle in de offerte, Overeenkomsten, Opdrachtbevestigingen et cetera genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, in euro's, exclusief BTW.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Adatum Telecom & ICT BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Adatum Telecom & ICT BV heeft het er recht op ieder moment van de Opdrachtgever te verlangen dat deze een vooruitbetaling van kosten of zekerheid voor de nakomeling van de verplichtingen voldoen, bijvoorbeeld in de vorm van een borgsom, depot, (bank-) garantie,etc.
 4. Adatum Telecom & ICT BV is gerechtigd onbeperkte schuldvergelijking toe te passen.
 5. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking om welke reden dan ook. Indien een declaratie, een voorschot declaratie daaronder begrepen, niet is voldaan op de uiterste betaaldatum, is de Opdrachtgever in gebreke, zonder dat de nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Een gedeelte van een maand als een maand gerekend. Adatum Telecom & ICT BV heeft recht op de rentevergoeding zonder aanspraak te hoeven maken. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Adatum Telecom & ICT BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Bij niet tijdig de betaling door de Opdrachtgever is Adatum Telecom & ICT BV gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
 9. Indien Adatum Telecom & ICT BV gedwongen is tot het nemen van incassomaatregelen is de Opdrachtgever -onverminderd het bepaalde in lid 10 -gehouden de door Adatum Telecom & ICT BV te maken interne kosten te vergoeden. Adatum Telecom & ICT BV wat gedwongen tot het nemen van incasso maatregelen indien de Opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is. De interne kosten van Adatum Telecom & ICT BV worden geacht te zijn 15% van het factuurbedrag.
 10. Alle kosten, zowel gerechtelijke, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, als buitengerechtelijke kosten, welke Adatum Telecom & ICT BV maakt ter uitvoering van de Overeenkomst en Voorwaarden, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 5% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250. Alle kosten worden wat omvang betreft bepaald door de advocaat/jurist en/of de deurwaarder en/of het incassobureau dat door Adatum Telecom & ICT BV met de inning belast is. Hun declaraties zijn bindend. Opdrachtgever is tevens over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.
 11. Indien Adatum Telecom & ICT BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Intellectueel eigendomsrecht en exclusiviteit

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software of programmatuur, evenals (voorbereidend) materiaal en documentatie daarvan, berustend uitsluitend bij Adatum Telecom & ICT BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Openbaarmaking is slechts toegestaan na toestemming van Adatum Telecom & ICT BV.
 2. Het bovenstaande is tevens van toepassing op de in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde instrumenten en verzamelde gegevens.
 3. De Opdrachtgever is gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten ter vermenigvuldigen voor intern gebruik. De Opdrachtgever zal de documenten echter niet wijzigen.
 4. Adatum Telecom & ICT BV is en blijft rechthebbenden op de verzamelde gegevens. Partijen kunnen over het gebruiksrecht nadere afspraken maken. Bij afname van opensource software gelden de GPL-voorwaarden en Aanvullende licentievoorwaarden GPL, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. De de in de GPL en aanvullende licentievoorwaarden alsmede in de Overeenkomst nadere gemaakte inzake het intellectuele eigendomsrecht en de exlcusieve gebruik, prevaleren boven deze Voorwaarden.
 5. Rapporten van Adatum Telecom & ICT BV mogen door de Opdrachtgever slechts letterlijk en een geheel met vermelding van de naam van Adatum Telecom & ICT BV en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is gekregen van Adatum Telecom & ICT BV voor een andere vorm van publicatie. Adatum Telecom & ICT BV is gerechtigd al dan niet hiervoor een vergoeding te vragen.
 6. De Opdrachtgever zal niet tevens een derde verzoeken of Opdracht geven de adviserende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van ICT gerelateerde diensten en producten, en daarmee verwante gebieden zoals interim- en projectmanagement, te verzorgen die Adatum Telecom & ICT BV al voor de Opdrachtgever verzorgt.

Artikel 12 Vroegtijdige beëindiging

 1. Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever niet wordt beëindigd zoals is overeengekomen, heeft Adatum Telecom & ICT BV, onverlet haar overig toekomende rechten zoals nakoming of schadevergoeding te vorderen,  het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Adatum Telecom & ICT BV zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de overeengekomen Vergoedingen alsmede de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden alsmede de te betalen overeengekomen vergoedingen voor Onderhoud. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst door Adatum Telecom & ICT BV eerder wordt beëindigd dan is overeengekomen, zal Adatum Telecom & ICT BV in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Adatum Telecom & ICT BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting, overmacht en ontbinding

 1. Adatum Telecom & ICT BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  - Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - Na het sluiten van de Overeenkomst Adatum Telecom & ICT BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  - Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  - Indien de overmacht, beschreven in lid 5 van dit artikel, langer dan een maand heeft geduurd.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst ontbinden indien;
  - één der partijen zijn/haar faillissement aanvraagt of instaat van faillissement wordt verklaard;
  - de onderneming van een der partijen wordt geliquideerd;
  - één der partijen zijn huidige onderneming staakt, dan wel op een aanmerkelijk deel van het vermogen van één der partij in beslag wordt gelegd.
 3. Voorts is Adatum Telecom & ICT BV bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Adatum Telecom & ICT BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Adatum Telecom & ICT BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Adatum Telecom & ICT BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien een geval van overmacht zich voordoet, zullen partijen elkaar daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van Personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van de voor het verrichten van de prestatie benodigde goederen dan wel liquiditeits - of solvabiliteitsproblemen. De verplichtingen van Adatum Telecom & ICT BV worden dan automatisch opgeschort. De ontbinding op grond van overmacht moet schriftelijk plaatsvinden. Vindt geen schriftelijk ontbinding plaats dan heeft Adatum Telecom & ICT BV het recht om, nadat de overmacht is opgeheven, alsnog te presteren.
 7. Indien door welke vorm van overmacht dan ook de uitvoering van de Opdrachten onmogelijk mocht zijn geworden is de Opdrachtgever betaling verschuldigd tot aan het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van de overmachtsituatie, terwijl overigens partijen overeen weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.
 8. Extra kosten veroorzaakt de omstandigheden welke er op zichzelf niet hoeft te leiden dat het uitvoering van de Opdrachten onmogelijk wordt, maar die wel een overmachtsituatie inhouden, komen ten laste van de Opdrachtgever.
 9. Ingeval van ontbinding heeft de Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding. De Opdrachtgever zal dan het evenredig verschuldigde betalen, vermeerderd met de declarabele kosten en de kosten die voor Adatum Telecom & ICT BV voortvloeien uit eventueel reeds terzake van de Opdracht met derden aangegaan Overeenkomsten.
 10. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Adatum Telecom & ICT BV al dan niet tijdelijk op te schorten op grond van een ingediend bezwaar of op grond van enige reden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk en een aansprakelijk voor juistheid en volledigheid van de Adatum Telecom & ICT BV verstrekte informatie, gegevens en andere mededelingen. Adatum Telecom & ICT BV is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstane door onjuiste, onduidelijke, onvolledige, onvoldoende, verminkte et cetera niet tijdig (on)middellijk door of vanwege de Opdrachtgever-via welk medium dan ook-verstrekte gegevens en steeds of instructies, welke voor de Opdracht als van belang dienen te worden beschouwd. Ook is Adatum Telecom & ICT BV niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens haar verstrekt door derden in kader van de uitvoering van de Opdrachten. Adatum Telecom & ICT BV is niet aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het wijzigen of verloren gaan van informatie. Ook is Adatum Telecom & ICT BV nimmer aansprakelijk voor schaden, interessen, en andere gevolgen welke verband houden met en/of voortkomen uit de haar opgedragen werkzaamheden.
 2. Adatum Telecom & ICT BV draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Overeenkomst en is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van Overeenkomst, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Adatum Telecom & ICT BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van Overeenkomst mag worden vertrouwd. Ingeval uit de offerte, de Opdrachtbevestiging of Overeenkomst blijkt dat werkzaamheden door meerdere Opdrachtnemers zal worden verricht, zijn deze Opdrachtnemers niet hoofdelijk aansprakelijk doch zal uit de documenten kunnen worden opgemaakt voor welk gedeelte ieder der partijen verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk is.
 3. Indien Adatum Telecom & ICT BV aansprakelijk gehouden zou kunnen worden voor enige schade, zal aansprakelijkheid nooit hoger kunnen zijn dan 30%  van het bedrag van haar declaratie en Vergoedingen voor de desbetreffende (deel-) Overeenkomst. Adatum Telecom & ICT BV is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade, waaronder gevolg schade op bedrijfsschade, die in verband met de uitvoering van Overeenkomst veroorzaakt zou kunnen zijn. Evenmin is Adatum Telecom & ICT BV aansprakelijk voor schaden jegens de Opdrachtgever of derden veroorzaakt door schuld of nalatigheid van degenen van wie ze zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, in wiens dienst deze ook staan.
 4. Adatum Telecom & ICT BV is niet aansprakelijk indien hij niet of niet tijdig aan de verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen wegens overmacht.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adatum Telecom & ICT BV of zijn ondergeschikten.
 6. Adatum Telecom & ICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of foutief leveren van ICT- infrastructuur alsmede de kwaliteit op Voice over IP (VoIP) of transpante verbinding met voldoende bandbreedte, te leveren door netwerkproviders.
 7. Adatum Telecom & ICT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juiste werking van componenten van de bestaande apparatuur van derden en voor de werking van de systemen achter het geboden koppelvlak bij Opdrachtgever.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Adatum Telecom & ICT BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen, documentatie, programmatuur of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Adatum Telecom & ICT BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen verplichten hun personeel om de overeengekomen geheimhouding verplichting na te komen.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Adatum Telecom & ICT BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Adatum Telecom & ICT BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Adatum Telecom & ICT BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Adatum Telecom & ICT BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Adatum Telecom & ICT BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Adatum Telecom & ICT BV en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.